Gemeenskapsorg

“As een lid van die liggaam ly, ly al die lede saam…”

Paulus van Tarsus- 1 Kor 12: 26

Gemeenskapsorg

Geregistreerde maatskaplike werkers bied die volgende dienste aan:

 • Tuisbesoeke of kantoorafsprake
 • Evaluering van nuwe lede
 • Emosionele ondersteuning van individue en hul gesin/familie
 • Berading
  Hulp met vervoer van lede
 • Verwysing van dienste, netwerk en hulp met inligting aan lede
 • Administratiewe hulp met aansoeke vir ouetehuise en verpleeginrigtings
 • Groepsbemiddeling asook ondersteuning t.o.v. depressie en die baasraak/hantering van smart of verlies
 • Sosiale geleenthede in Die Waenhuis
 • Mobilisasie van vrywilligers
Community Care

Besoeke

Besoeke word beplan om behoeftes te bepaal wat die volgende insluit:

 • Emosionele ondersteuning
 • Berading
 • Hulp aan lede t.o.v. vervoer
 • Verwysing na ander dienste
 • Administratiewe bystand
 • Noodingryping
Community Care Home Visitation

Sosiale Aktiwiteite

Jagersbosch Social Activities

Jagersbosch beplan sosiale programme met die doel om sy lede aktief betrokke te kry by die organisasie en sosiale aktiwiteite. Hierdie programme word gewoonlik op ‘n Vrydag in Die Waenhuis aangebied wat die volgende insluit:

 • Konserte
 • Speletjiesdae
 • Inligtingsessies
 • Musiekdae
 • Fliek-/rolprentdae
 • Werkswinkels
Scroll to Top